Utskiftning av oljekjele - fornybar energi

For eksisterende bygninger har Stortinget bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak.

Det vil i privatmarkedet fortsatt være tillatt å installere oljekjeler etter 2020, men må da kun benytte biofyringsolje - både som hoved- og spisslast.

Det er innført forbud mot installering av fyringsolje som grunnlast til nye bygg. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven. I FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) heter det:

Mange boliger og bygg har basert sin oppvarming av areal og varmtvann på oljefyring. Anlegget kan enkelt  bygges om og kombineres med fornybare energikilder.

Når man vurderer å skifte ut fyrkjelen,bør man altså tenke på følgende:
Dagens oljeforbruk
Oljetankens tilstand
Fyrrommets tilstand med hensyn til brannkrav
Kjelens tilstand
Oljebrennerens tilstand
Tilstanden til øvrige komponenter i fyringsanlegget
Størrelse på hovedsikringer, evt tilgang til mer strøm hvis man ønsker et alternativ til olje
loader
loader